Klachtenregeling in Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers van ons ziekenhuis ernaar om u, tijdens uw bezoek aan de polikliniek of tijdens uw opname in het ziekenhuis, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden.

Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Deze ontevredenheid kan bijvoorbeeld te maken hebben met de medische of verpleegkundige zorg, de manier waarop u bent geïnformeerd, hoe de hulpverlener zich tegenover u gedraagt of de manier waarop zaken georganiseerd zijn. Wij stellen het op prijs als u uw opmerkingen aan ons doorgeeft. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden. Ook helpt het ons de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

Ziekenhuis Rivierenland heeft een klachtenregeling die beantwoordt aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt. 

Waar kunt u met uw klacht en/ of opmerking terecht?

 

Onze voorkeur gaat ernaar uit de oplossing zo dicht mogelijk te zoeken bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Wij adviseren u daarom uw ervaring, gevoelens of opmerkingen te bespreken met degene die betrokken is bij het gebeurde.

U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bekijkt met u wat u met uw klacht wilt bereiken en helpt u om de meest geschikte en door u gewenste weg te vinden voor de afhandeling van de klacht.

Dat kan een melding zijn bij degene(n) op wie de klacht betrekking heeft. U kunt ook bij de klachtenfunctionaris terecht voor bemiddeling. Wat er ook met uw klacht gebeurt, een klacht biedt altijd kansen om bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en heeft de plicht tot geheimhouding. 

De klachtenfunctionaris kan u ook informeren en adviseren over eventuele mogelijkheden om uw klacht te laten behandelen door een instantie buiten het ziekenhuis.

Wanneer uw klacht een eis tot schadevergoeding betreft, kunt u dit schriftelijk met onderbouwing kenbaar maken aan de Raad van Bestuur, die zonodig de procedure in werking zal stellen om uw claim door de schadeverzekeraar van het ziekenhuis in behandeling te laten nemen. Ook bij een verzoek tot schadevergoeding verdient het aanbeveling om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris, omdat de praktijk leert dat hieraan meestal een klacht ten grondslag ligt. De klachtenfunctionaris kan uw klacht dan onderzoeken en u informeren over de procedure.


  • Bereikbaarheid van de klachtenfunctionaris

Telefonisch
(0344) 67 43 51 (bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken).

Persoonlijk
De werkkamer van de klachtenfunctionaris vindt u op de begane grond, meteen na de medicijn registratie balie naar links (richting tandarts Breedveld).

Schriftelijk
U kunt gebruik maken van het klachtmeldingsformulier, dat u kunt downloaden of kunt krijgen bij de centrale receptie.

U kunt een brief sturen naar:
Ziekenhuis Rivierenland
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 6024
4000 HA Tiel

U kunt uw brief ook in één van de brievenbussen ‘klachtenfunctionaris’ deponeren. Deze brievenbussen bevinden zich in Tiel in de centrale liftenhal en in Culemborg tegenover de receptie.

Met het indienen van uw klacht geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris om kennis te nemen van uw medische gegevens voor zover noodzakelijk voor de behandeling van uw klacht.

U kunt ook mailen naar: klachtenfunctionaris@zrt.nl.