Reanimatie en behandelbeperking

Wanneer u in Ziekenhuis Rivierenland komt voor operatie, onderzoek of andere behandeling, zal uw arts met u spreken over behandelbeperkingen en het wel of niet reanimeren. Ziekenhuis Rivierenland wil voor zover mogelijk rekening houden met uw wensen. Daarom is het belangrijk dat u van tevoren goed over dit onderwerp nadenkt.

Waarom nadenken over behandelbeperkingen en reanimeren?

Hoewel wij er alles aan doen om patiënten zo goed mogelijk te behandelen, kunnen er toch redenen zijn om over behandelbeperkingen en reanimeren te praten. Bijvoorbeeld als u zelf niet wilt dat bepaalde behandelingen worden toegepast, of als de arts bepaalde behandelingen (medisch) niet meer zinvol vindt.

Wat is reanimeren?

Reanimeren is een behandeling die wordt toegepast bij een plotseling stoppen van de ademhaling en/of een hartstilstand. Reanimatie bestaat uit hartmassage, kunstmatige beademing en bloedsomloop stimulerende medicijnen. Deze maatregelen moeten snel genomen worden, omdat er anders door zuurstofgebrek ernstige hersenschade kan optreden.

De kans dat reanimeren succes heeft hangt af van veel factoren. Uw leeftijd, een chronische ziekte of een slechte conditie kunnen de kans op een succesvolle reanimatie verkleinen. In Ziekenhuis Rivierenland is altijd een reanimatieteam aanwezig. In principe wordt iedere patiënt in het ziekenhuis en bij wie geen afspraken over al dan niet reanimeren zijn gemaakt, bij een hart- en ademstilstand gereanimeerd. In sommige gevallen echter kan de behandelend arts afspreken om niet te reanimeren.

Wat zijn behandelbeperkingen?

Van behandelbeperkingen is sprake wanneer u met uw arts afspraken maakt over de grenzen die aan uw behandeling gesteld worden. Mogelijke behandelbeperkingen kunnen zijn:

 • Geen bloedtransfusie of welke bloedproducten dan ook
 • Geen opname voor extra intensieve zorg op de Intensive Care of de Hartbewaking
 • Geen kunstmatige ondersteuning van de nieren (niet dialyseren)
 • Geen kunstmatige ondersteuning van het hart door een pacemaker (geen mechanische cardiostimulatie)
 • Geen kunstmatige ondersteuning van het hart door medicatie (geen medicamenteuze cardiostimulatie)
 • Geen kunstmatige bloeddruk verhogende medicatie (geen vasopressoren)
 • Geen kunstmatige beademing met een beademingsbuis (geen invasieve beademing)
 • Geen (her) operatie
 • Als sprake is van een hartstilstand het hart niet meer op gang brengen
  (niet reanimeren).

De redenen om behandelbeperkingen te overwegen zijn voor ieder mens zeer persoonlijk. Dat heeft vaak te maken met de omstandigheden waarin u zich bevindt, of wellicht speelt uw geloofsovertuiging een belangrijke rol.

Uw besluit over behandelbeperking en reanimatie wordt duidelijk vastgelegd in uw medisch dossier. Als u komt voor een operatie, onderzoek of andere behandeling zijn de verpleegkundigen op de hoogte. De behandelend arts blijft eindverantwoordelijk voor het maken van de afspraken over dit onderwerp.

U kunt uw besluit op elk moment herzien. Ook uw arts kan het besluit herroepen, bijvoorbeeld als uw gezondheidstoestand verbeterd is. Uw arts moet u in dit geval op de hoogte brengen van dit besluit.

Wilsverklaring

Wilt u een wilsverklaring of een niet-reanimeren verklaring laten toevoegen aan uw medisch dossier? U kunt deze op de polikliniek laten scannen. Uw behandelaar zorgt er dan voor dat de verklaring aan uw dossier wordt toegevoegd. In MijnZR ziet u de verklaring dan onder het kopje Dossier terug (zie onderstaande illustratie):

 

Wilt u meer lezen?

Patiëntenfederatie Nederland heeft veel informatie voor patiënten over dit onderwerp. Ga naar www.patientenfederatie.nl en zoek op 'wilsverklaring'.

Er is ook een brochure over dit onderwerp die u kunt downloaden: "Praten over behandelwensen en - grenzen."