Adviesorganen

Ziekenhuis Rivierenland is een stichting. De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur vraagt over de besluiten die ze wil nemen advies aan een aantal adviesorganen: de Medische Staf (het Medisch Stafbestuur (MSB), de Ondernemingsraad (OR), de Patiëntenadviesraad (PAR) en de Verpleegkundige Adviesraad (VAR).

De Patiënten Advies Raad 

De PAR richt zich specifiek op het behartigen van de patiëntenbelangen. De Raad van Bestuur moet het advies van de PAR inwinnen bij een groot aantal onderwerpen, zoals:

  • een belangrijke wijziging in de organisatie,
  • het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht,
  • de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg,
  • beslissingen over voeding.

De PAR bestaat uit mensen die niet op een andere manier een binding met het ziekenhuis hebben. U kunt de PAR bereiken via haar secretariaat: par@zrt.nl

De Verpleegkundige Advies Raad

De VAR vertegenwoordigd de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden van Ziekenhuis Rivierenland en bestaat uit acht leden. Zowel gevraagd als ongevraagd geeft de VAR de Raad van Bestuur advies vanuit verpleegkundig perspectief.

De VAR geeft advies aan de Raad van Bestuur en zorgmanagers met het doel:

  • vanuit verpleegkundige deskundigheid invloed uit te oefenen op het korte- en lange termijnbeleid,
  • de professionele attitude en de deskundigheid van de zorgverleners te stimuleren,
  • op tijd te kunnen inschatten wat effecten van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen kunnen betekenen voor de zorgverlening,
  • verpleegkundigen te ondersteunen in het behartigen van hun rol rondom de belangen van patiënten.

De VAR heeft een verpleegkundige visie ontwikkeld.

Voor vragen is de VAR bereikbaar via: var@zrt.nl