Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden van de Interconfessionele Stichting Gezondheidszorg Rivierenland (Ziekenhuis Rivierenland) te Tiel, en van alle dependances en/of nevenvestigingen daarvan en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Arnhem onder nummer: 2013/6.

Algemene betalingsvoorwaarden(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/xlabqssj/algemene-betalingsvoorwaarden-zr.pdf)

Toelichting

Naast deze Algemene Betalingsvoorwaarden zijn ook andere Algemene Voorwaarden van toepassing op de behandelovereenkomst met de patiënt, namelijk de Tweezijdige Algemene Voorwaarden. Deze Tweezijdige Algemene Voorwaarden betreffen - kort samengevat - in hoofdzaak al hetgeen het aangaan, uitvoeren of opzeggen van de behandelovereenkomst betreft.

Deze betalingsvoorwaarden gaan in hoofdzaak over de juridische consequenties van het niet of te laat betalen van de factuur van het ziekenhuis door de patiënt.

De tekst van deze algemene betalingsvoorwaarden is vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en de aan het ziekenhuis verbonden ter zake representatieve gemandateerde vertegenwoordiging van alle aan het ziekenhuis verbonden vrij gevestigd medisch specialisten.

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn te allen tijde op enkel verzoek van de patiënt verkrijgbaar en worden desgewenst kosteloos aan hem/haar toegezonden.