Medische Psychologie

Bij de afdeling Medische Psychologie onderzoekt en behandelt de psycholoog psychische aandoeningen en klachten.

Medische psychologie

Welkom bij de afdeling Medische Psychologie. Hier komt u terecht als u last heeft van psychische aandoeningen of klachten. Soms hebben deze klachten te maken hebben met lichamelijke aandoeningen, maar dit is niet altijd het geval. De psycholoog onderzoekt uw klachten en kijkt samen met u welke behandeling daarbij past.

Redenen voor onderzoek en behandeling bij een medisch psycholoog:

 • Cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratieklachten;
 • Neuropsychologisch onderzoek;
 • Begeleiding in het omgaan met een (chronische) ziekte zoals diabetes of kanker;
 • Psychische klachten zoals somberheid of angst die samenhangen met het hebben van een medische aandoening;
 • Omgaan met klachten waar tot nu toe geen medische verklaring voor is gevonden, zoals chronische pijnklachten en slaapproblemen;
 • Behandeling van een medisch trauma of verwerking van een ingrijpende gebeurtenis in het ziekenhuis;
 • Angst voor medische behandelingen (zoals prikangst).

(https://www.youtube.com/watch?v=Wm408xKg8wU)Meer weten over Medische Psychologie? Bekijk de video

 

 

 

Zo werkt onze afdeling Medische psychologie

 • U krijgt een brief met een uitnodiging voor een intakegesprek met een van de psychologen;
 • Als de psycholoog een behandeling voorstelt, bespreekt de psycholoog een behandelplan met u;
 • Een psychologisch onderzoek kan onderdeel zijn van de behandeling;
 • In de behandeling zal het doel zijn om een psychisch evenwicht te (her-) vinden. Er wordt gericht op psycho-educatie, inzicht vergroten, aanleren van vaardigheden, veranderen van gedrag en aanpassen van leefstijl of verwerking van medisch gerelateerde gebeurtenissen. De behandeling is kortdurend en gericht op de klachten;
 • Wij rapporteren in het elektronisch patiëntendossier (EPD) aan uw verwijzer, met uw toestemming wordt ook uw huisarts ingelicht.

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog onderzoekt en behandelt mensen op het gebied waar gezondheid, gedrag en gedachten elkaar beïnvloeden en ook als er emotionele problemen ontstaan als gevolg van een lichamelijke aandoening. De samenhang tussen gedrag en hersenfuncties hoort ook tot het werkgebied van de psycholoog. De psycholoog biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden en werkt bij voorkeur met methoden waarvan de effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond.

Het eerste gesprek

Uw arts meldt u aan bij de afdeling Medische Psychologie. U wordt telefonisch of schriftelijk uitgenodigd voor een (intake)gesprek. In dit eerste gesprek praat de psycholoog met u over uw problemen en de mogelijke achtergronden hiervan. Dit gesprek duurt meestal drie kwartier tot een uur. U mag iemand meenemen naar dit gesprek. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, bezoeken we u op de verpleegafdeling. De psycholoog vraagt aan u of u meerdere gesprekken fijn vindt. Het kan ook zijn dat eerst een psychologisch onderzoek nodig is om tot een goed advies te komen.

(Neuro)psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om een beter beeld te kunnen vormen van uw probleem en de factoren die samenhangen met uw klachten. Het psychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch medewerker. Het gaat dan om het invullen van vragenlijsten of het doen van testen, bijvoorbeeld om uw aandacht, concentratie en geheugen te toetsen. Of om de persoonlijkheid of intelligentie te onderzoeken. Soms kan het nodig zijn dat de psycholoog met uw partner, familieleden of andere betrokkenen spreekt. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Na afronding van het onderzoek bespreekt de psycholoog met u de resultaten en de adviezen voor uw verdere behandeling. Als het nodig is, kunnen hierbij ook de andere betrokkenen aanwezig zijn.

Psychologische behandeling

In een aantal gevallen biedt de psycholoog een behandeling aan. De behandeling in het ziekenhuis duurt vaak niet lang. Het doel is meestal het leren anders om te gaan met (de gevolgen van) de lichamelijke klachten of aangrijpende gebeurtenissen. De behandeling is gericht op het terugvinden van het psychisch evenwicht en/of op het leren veranderen van uw gedrag, uw leefstijl en uw beleving van de lichamelijke klachten. Soms gaat het om kortdurende psychotherapie, een meer intensieve vorm van behandeling, waarbij toename van het zelfinzicht in relatie tot uw lichamelijke klachten, en verandering in uw gebruikelijke manier van denken en doen centraal staat.

Soms wordt gekozen om in een kleine groep met andere patiënten samen te werken bij een cursus of groepsbehandeling. De psychologen werken vooral met methoden uit de cognitieve gedragstherapie en acceptance and commitment therapy. In dit kader kan ook EMDR worden toegepast. EMDR is een methode om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Is een langer durende behandeling nodig, staan uw klachten of problemen relatief los van uw lichamelijke aandoening, of leent de problematiek zich niet voor behandeling op de afdeling Medische Psychologie? Dan denkt de psycholoog met u mee bij welke andere hulpverlener of instantie u beter geholpen kunt worden. Dit kan bijvoorbeeld een psycholoog buiten het ziekenhuis zijn of de GGZ. De verwijzing vindt plaats door uw huisarts of specialist. 

Privacy en inzagerecht

Wij hechten grote waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Informatie over u wordt alleen voor zover van belang voor de verdere hulpverlening gerapporteerd aan anderen direct bij uw behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers en met uw toestemming ook aan uw huisarts. U heeft recht op kennisname van de rapportage over uw intake, onderzoek en behandeling. Informatieverstrekking aan andere instanties of instellingen en hulpverleners buiten het ziekenhuis vindt uitsluitend na overleg en met uw toestemming plaats. Uw gegevens worden 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. 

Kwaliteitsbewaking

De afdeling Medische Psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Als er zaken onduidelijk zijn of waar u niet tevreden over bent, bespreken we dit graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris (https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/klachtenfunctionaris/)van ons ziekenhuis. 

De psychologen werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen(https://psynip.nl/). De klinisch psychologen en GZ-psychologen in het ziekenhuis vallen onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierop is het tuchtrecht  van toepassing. 

Voor kinderen en jongeren

Voor kinderen kan het hebben van pijn en lichamelijke klachten erg zwaar zijn. Doordat ze ziek zijn, heeft dit veel invloed op hun leven. De arts kan uw kind doorverwijzen naar de kinder- en jeugdpsycholoog. Deze onderzoekt en behandelt uw kind. Als ouder wordt u vaak betrokken bij de behandeling.   

Redenen voor het verwijzen van kinderen en jongeren

 • Acceptatieproblemen/verdriet/boosheid/angst door een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes, astma of eczeem;
 • Angst voor de dokter;
 • Verwerken van een heftige gebeurtenis in het ziekenhuis (operatie/prikken) of de reden van komst in het ziekenhuis (ongeluk/ziekte);
 • Omgaan met lichamelijke klachten waar tot nu toe geen medische verklaring voor is gevonden;
 • Zindelijkheidsproblemen;
 • Eetproblemen (behalve eetstoornissen zoals anorexia);
 • Problemen in de ontwikkeling;
 • Na een alcoholvergiftiging.

Privacy en inzagerecht – kind & jeugd

Wij vinden uw privacy belangrijk. Informatie over uw kind wordt alleen voor zover van belang voor de verdere hulpverlening gerapporteerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) aan andere direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers. Zoals de verwijzer en met toestemming ook aan de huisarts.

Voor kinderen geldt dat (beide) gezaghebbende ouders van kinderen tot 12 jaar recht hebben op informatie. Boven de 16 mag een jongere zelf beslissen of ouders geïnformeerd worden. Tussen de 12 en de 16 gaat het in overleg. Uw kind heeft recht om meer te weten over de rapportage over de intake, onderzoek en behandeling. Informatieverstrekking aan andere instanties of instellingen en hulpverleners buiten het ziekenhuis vindt uitsluitend na overleg en met toestemming plaats. De gegevens worden vijftien jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Bij jongeren gaat deze termijn vanaf 18 jaar in.

Voor kinderen geldt dat (beide) gezaghebbende ouders toestemming moeten geven voor een psychologisch traject. Bij gescheiden ouders moet er schriftelijke toestemming zijn wanneer één van de ouders niet bij het gesprek aanwezig kan zijn. Wanneer een ouder alleen gezag heeft, moet dat op schrift aangetoond worden

Ontspanningsoefeningen

Bij ziekte en lichamelijke klachten ervaren veel mensen stress, angst of pijn. Deze gevoelens kunnen spanning geven in het lichaam. Ontspanningsoefeningen (https://ziekenhuisrivierenland.nl/ontspannings-oefeningen/)kunnen deze klachten verminderen en positief beïnvloeden. Ook kun je hierdoor beter gaan slapen of pijn verminderen. Onderstaande oefeningen zijn speciaal ontwikkeld voor patiënten van Ziekenhuis Rivierenland en zijn zonder begeleiding eenvoudig uit te voeren.