Revalidatiebehande- ling poliklinisch

De poliklinische revalidatiebehandeling is speciaal voor mensen met tijdelijke of blijvende klachten en beperkingen. Ons revalidatieteam biedt therapieën aan die tot doel hebben uw klachten of beperkingen te verminderen of op te heffen. Als de klachten blijvend zijn, leren wij u hoe u daar het beste mee kunt omgaan.
Ons doel is dat u een nieuw evenwicht vindt, binnen uw beperkingen en mogelijkheden.

De behandeling

De revalidatiebehandeling vindt poliklinisch plaats. Dit betekent dat u naar het ziekenhuis komt, één of meer keren per week zijn. U krijgt te maken met verschillende behandelaars uit het revalidatieteam. De  revalidatiearts is uw hoofdbehandelaar. Hij leidt en coördineert de revalidatiebehandeling. Tijdens het eerste gesprek met de revalidatiearts krijgt u uitgebreide informatie over de inhoud en de procedure van uw behandeling.

Het revalidatieteam kan verder bestaan uit:
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Psycholoog
• Medisch maatschappelijk werker
• Diëtist
• Orthopedisch instrumentmaker en/of orthopedisch schoenmaker

Teambespreking

Regelmatig is er een teambespreking. Daarin bespreken we hoe het met u gaat en wat de behandelaars opvalt. We bespreken de vorderingen van de behandeling en overleggen over (nieuwe) doelen. Daar kan dan een nieuw behandelplan uit komen. De revalidatiearts bespreekt dit plan met u.

Behandelaars

U komt in behandeling bij een therapeut die kennis heeft van uw ziekte of beperking. Hij/zij maakt een grondige analyse en werkt samen met de andere therapeuten en arts. Op die manier kan de therapeut u zo goed mogelijk helpen.

Er zijn verschillende behandelaars die een rol kunnen spelen tijdens uw revalidatie.

De revalidatiearts

De revalidatiearts stelt een behandelplan op, coördineert uw revalidatiebehandeling en is eindverantwoordelijk voor uw revalidatie. U krijgt regelmatig informatie over hoe het gaat. De arts overlegt met u en legt de resultaten van de behandeling vast. Soms overlegt de arts met andere specialisten en met uw huisarts. Daarnaast kan de revalidatiearts behandelingen uitvoeren en orthesen, prothesen of hulpmiddelen voorschrijven.

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut (https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/fysiotherapie/)onderzoekt en behandelt de problemen die u heeft met het bewegen, zoals lopen, traplopen en fietsen. In een gesprek bespreekt de fysiotherapeut wat uw klachten zijn en wat u wilt bereiken met de therapie. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek en bekijkt welke factoren uw herstel belemmeren. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Hierin staat bijvoorbeeld:

 • Wat zijn factoren die uw herstel belemmeren of juist bevorderen
 • Hoe kunt u houdings- en bewegingspatronen verbeteren
 • Adviezen voor het opbouwen van kracht en conditie
 • Tips voor het vergroten van lichaamsbewustzijn
 • Advies wat er te doen is aan uw pijnklachten

De ergotherapeut

De ergotherapeut (https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/ergotherapie/)richt zich op het oplossen van praktische problemen die veroorzaakt worden door een ziekte of ongeval. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die u ervaart.  Ergotherapie is er voor volwassenen en kinderen die de gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoeren,
zoals:

 • Zelfredzaamheid: wassen, douchen, aankleden, eten, in huis of buitenshuis verplaatsen
 • Productiviteit: werk, vrijwilligerswerk, huishouden, school/studie, computergebruik
 • Ontspanning/vrije tijd: hobby’s, spel, lezen, telefoneren, sociale contacten
 • Uitstapjes maken, vakantie

De ergotherapeut helpt u om zo zelfstandig en veilig mogelijk te functioneren. Hierdoor kunt u zinvolle dagelijkse activiteiten in uw eigen omgeving doen. Het gaat om de balans tussen wat u wilt en wat u kunt. 

De logopedist

De logopedist (https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/logopedie/)komt in beeld bij problemen met communicatie en/of problemen met eten/drinken. Voorbeelden zijn:

 • Een taalstoornis (afasie)(https://ziekenhuisrivierenland.nlundefined) door een beroerte. U heeft moeite met het vinden van woorden of begrijpt niet meer goed wat er tegen u gezegd wordt.
 • Een spraakstoornis (dysartrie)(https://ziekenhuisrivierenland.nl/aandoeningen/dysartrie/) door een beroerte. U bent misschien minder goed verstaanbaar voor andere mensen.
 • Een cognitieve communicatiestoornis (CCS) door een beroerte of bijvoorbeeld MS. U kunt daardoor minder goed uw aandacht bij een gesprek houden. Of een gesprek gaat te snel voor u, waardoor u informatie niet meer goed verwerkt.
 • Een slikstoornis (dysfagie) na een beroerte of bijvoorbeeld bij MS. U verslikt zich sneller bij drinken of heeft moeite met het kauwen en slikken van vast voedsel.

Bij communiceren is altijd een ander betrokken, een gesprekspartner. Daarom zal de logopedist ook iemand uit uw directe omgeving inschakelen.

De psycholoog

De psycholoog (https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/medische-psychologie/)onderzoekt en behandelt cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van uw ziekte of aandoening. Onderzoek (neuropsychologisch of persoonlijkheidsonderzoek) kan meer inzicht geven in de problemen en de manier waarop u met problemen omgaat. Samen met u onderzoekt de psycholoog hoe u kunt leren omgaan met uw klachten en de gevolgen hiervan. Het doel van de behandeling kan zijn: verbetering van stemmingsklachten, zoals
angst of somberheid, het omgaan (verwerken) van problemen of trauma’s.

De psycholoog kan belangrijke mensen uit uw directe omgeving bij de behandeling betrekken. De behandeling bij de psycholoog is soms individueel (met u alleen) of in groepsverband (met andere mensen samen). 

De maatschappelijk werker

Lichamelijke klachten kunnen allerlei gevolgen hebben: psychisch, sociaal en/of praktisch. Hierover kunt u praten met de revalidatie maatschappelijk werker. Allerlei onderwerpen kunnen besproken worden, bijvoorbeeld: emotionele ondersteuning, verwerkingsproblematiek, leren omgaan met reacties van buitenaf,
de balans vinden tussen belasting en belastbaarheid.

Er is ook ruimte om gevolgen voor uw werk, woning en financiën te bespreken. Om de week heeft u een gesprek. Eerst stelt u met de revalidatie maatschappelijk werker vast wat voor u belangrijke doelen zijn. Samen gaat u op zoek een nieuw evenwicht in wisselwerking tot uw omgeving. Hierbij gaan wij uit van uw eigen kracht en mogelijkheden, zodat u weer de regie over uw eigen leven krijgt en kan behouden. Ook deze behandeling is soms is soms individueel (met u alleen) of in groepsverband (met andere mensen samen). Waarvoor u in aanmerking komt, hangt af van uw klachten/aandoening, bijkomende zorgen en uw revalidatiedoel.


De diëtist

Goede voeding is nodig voor het verbeteren van de voedingstoestand en het opbouwen spiermassa. Daarom is ook een diëtist (https://ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/dietetiek/)onderdeel van het revalidatieteam. De diëtist komt erbij als iemand onvoldoende kan eten of eenzijdig eet, ongewenst gewichtsverlies heeft of een te laag gewicht heeft. Samen met u de diëtist bespreekt u wat u kunt veranderen aan uw voedingspatroon en hoe u uw eetgedrag kunt veranderen zodat u zich beter gaat voelen.


De orthopedisch instrumentmaker

De orthopedisch instrumentmaker maakt hulpmiddelen die een lichamelijk probleem kunnen verlichten of oplossen. Deze problemen kunnen zijn: afwijkende lichaamshoudingen, beperking of verlies van bewegingsmogelijkheden of verlies van een arm of been.

Er zijn twee groepen hulpmiddelen:

 • Orthesen: dit zijn voorzieningen met een corrigerend en/of ondersteunend effect zoals korsetten, beenbeugels en halskragen. De orthesen vervangen een lichaamsfunctie.
 • Prothesen: dit zijn voorzieningen ter vervanging van een ledemaat (een arm of been)


De revalidatiearts en de orthopedisch instrumentmaker bepalen in overleg met u welke voorziening voor u geschikt is. De instrumentmaker neemt de maat op. In de instrumentmakerij wordt uw orthese of prothese precies op uw maat gemaakt. Soms maakt de instrumentmaker eerst een gipsmodel. U krijgt een oproep om de orthese of prothese te passen. Als het past, kunt u het gaan gebruiken. De revalidatiearts en de instrumentmaker controleren regelmatig of de orthese of prothese goed functioneert. Wanneer u de orthese
of prothese mee krijgt, geeft de instrumentmaker technische instructies voor het gebruik en het onderhoud. U krijgt de prothese vaak eerst in onafgewerkte toestand mee. Later, als alles goed zit, wordt hij afgewerkt.

De orthopedisch schoenmaker

De orthopedisch schoenmaker maakt aangepaste schoenen. Tijdens een spreekuur bepalen de revalidatiearts en de schoenmaker welke aanpassingen voor u noodzakelijk zijn. Soms krijgt u eerst een voorlopige schoen. De fysiotherapeut en de revalidatiearts kijken of verdere aanpassing nodig is. Bij aanschaf van een aangepaste schoenen dient u een eigen bijdrage te betalen. Hoe veel dit is,
hangt af van uw verzekeringspolis. Daarnaast kan (een deel van) de rekening binnen het wettelijk vastgestelde eigen risico en eventueel aanvullend eigen risico van de ziektekostenverzekering vallen. Daarvoor krijgt u dan een rekening. De revalidatiearts vertelt u wat de financiële gevolgen zijn.

Therapie afspraken

De behandelingen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag, over het algemeen tussen 08.00 en 17.30 uur. Er worden verschillende afspraken gepland. Als u echt niet kunt, vertel dit dan aan de revalidatiearts of de planningscoördinator.

Als u flexibel bent met de planning, dan kunt u sneller starten. Voor een
succesvolle revalidatie is het belangrijk dat deze niet onderbroken wordt. Het is daarom niet wenselijk om tijdens de revalidatie met vakantie te gaan. Heeft u al een vakantie gepland staan, dan wordt er in overleg met u bekeken wanneer de revalidatie het best gestart wordt.

De planningscoördinator is verantwoordelijk voor het plannen van de afspraken. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u in de ochtend ussen 8:00 en 12:00 uur bellen 0344 67 40 88.

Kosten

Poliklinische revalidatiebehandelingen worden meestal door uw zorgverzekering vergoed. Houd hierbij wel rekening met een verplicht eigen risico. 

We raden u aan vóór de start van de behandeling bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling vergoed wordt. Zodat u bent voorbereid op eventuele kosten die wij in rekening brengen.

Hulpmiddelen

Ook bij de aanschaf van een orthese, prothese of aangepaste schoenen kan (een deel van) de rekening binnen het wettelijke vastgestelde eigen risico en eventueel aanvullend eigen risico van de ziektekostenverzekering vallen. Daarvoor krijgt u dan een rekening. De revalidatiearts vertelt u wat de financiële gevolgen zijn.

Vervoer

Sommige revalidatiepatiënten hebben recht op een vergoeding voor zittend vervoer. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren.